تقویم ترمی
 

برنامه تقويم ترمي نيمسال   دوم   سال تحصيلي   96-95

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان

 

ایام هفته 

تاريخ

توضيحات

 شنبه

02/11/1395 لغایت 14/11/1395

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

16/11/1395

شروع كلاسها

شنبه

30/11/1395 لغایت 02/12/1395

زمان حذف و اضافه

شنبه

06/03/1396

زمان حذف اضطراري

چهار شنبه

24/03/1396

پايان كلاسها

شنبه

27/03/1396 لغایت 18/04/1396

امتحانات پايان ترم

شنبه

27/03/1396 لغایت 25/4/1396

ثبت نمره توسط استاد

 

 

برنامه تقويم ترمي نيمسال   اول   سال تحصيلي   96-95

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان  سمنان

ایام هفته 

تاریخ 

توضیحات 

شنبه 

06/06/1395 لغایت 19/06/1395

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه 

20/06/1395

شروع كلاسها

شنبه

03/07/1395 لغایت 06/07/1395

زمان حذف و اضافه

چهارشنبه

28/09/1395

زمان حذف اضطراري

پنج شنبه

16/10/1395

پايان كلاسها

شنبه

18/10/1395 لغایت 06/11/1395

امتحانات پايان ترم

شنبه

18/10/1395 لغایت 11/11/1395

ثبت نمره توسط استاد

 

 

 

برنامه تقويم ترمي نيمسال   دوم   سال تحصيلي   95-94

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان      

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

دو شنبه

3/11/1394 لغایت 9/11/1394

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

10/11/1394

شروع كلاسها

شنبه

21/11/1394 لغایت 24/11/1394

زمان حذف و اضافه

شنبه

1/3/1395

زمان حذف اضطراري

پنج شنبه

20/3/1395

پايان كلاسها

شنبه

22/3/1395 لغایت 3/4/1395

امتحانات پايان ترم

شنبه

22/3/1395 لغایت 10/4/1395

ثبت نمره توسط استاد

 

برنامه تقويم ترمي نيمسال   اول   سال تحصيلي   95-94

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  استان سمنان

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

-

7/6/1394 لغایت 17/6/1394

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

21/6/1394

شروع كلاسها

شنبه

4/7/1394 لغایت 6/7/1394

زمان حذف و اضافه

شنبه

16/9/1394 لغایت 30/9/1394

زمان حذف اضطراري

پنج شنبه

17/10/1394

پايان كلاسها

شنبه

19/10/1394 لغایت 1/11/1394

امتحانات پايان ترم

شنبه

19/10/1394 لغایت 2/11/1394

ثبت نمره توسط استاد

 

برنامه تقويم ترمي سال تحصيلي   94-93

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   استان  سمنان

ترم اول

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

شنبه

8/6/93 لغایت 19/6/93

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

22/6/93

شروع كلاسها

شنبه

5/7/93

زمان حذف و اضافه

شنبه

15/9/93

زمان حذف اضطراري

پنج شنبه

18/10/93

پايان كلاسها

شنبه

20/10/93 لغایت 7/11/93

امتحانات پايان ترم

يکشنبه

20/10/93 لغایت 20/11/93

ثبت نمره توسط استاد

 

ترم دوم 

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

شنبه

11/11/93 لغایت 17/11/93

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

18/11/93

شروع كلاسها

شنبه

2/12/93 لغایت 4/12/93

زمان حذف و اضافه

چهار شنبه

13/3/94

زمان حذف اضطراري

پنج شنبه

28/3/94

پایان کلاس ها

شنبه

30/3/94 لغایت 17/4/94

امتحانات پايان ترم

شنبه

30/3/94 لغایت 25/4/94

ثبت نمره توسط استاد

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

360792 : کل بازدید 230 : بازدید امروز 0.31 : زمان بارگزاری صفحه 1454 : بازدید این صفحه 7 : بازدیدکنندگان آنلاين