برنامه (( آذر  ماه 1398  )) مرکز آزمون الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

1

 

 

 

 

 

30

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

8

7

6

5

4

3

2

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

15

14

13

12

11

10

9

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

22

21

20

19

18

17

16

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

29

28

27

26

25

24

23

تاریخ

 

 

استاجرکودکان

 

 

 

 

آزمون

 

 

10-8

 

 

 

 

زمان

محل برگزاری آزمون : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  مهارتهای بالینی دانشگاه