آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

حسام الدین

عسگری مجد آبادی

آموزش بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

2

محمد رضا

قانع پور

بهداشت

دانشکده بهداشت ستقر در دامغان

 

first affiliation

cv

3

طاهره

کمالی خواه

آموزش بهداشت

دانشکده بهداشت مستقر در آرادان

 

first affiliation

cv

4

بهراد

پور محمدی

انگل شناسی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

مدیر گروه

second affiliation

cv

5

اسماعیل

مشیری

سیاستگذاری سلامت

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

6

ستاره

همامی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری و مامایی

 

second affiliation

cv

7 محمد عزتی اثر سیاستگذاری و سلامت دانشکده بهداشت   second affiliation cv