اتاق عمل

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مینا

شایسته فر

آموزش پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

2

سيف اله

علایی

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

مدیر گروه 

first affiliation

cv

3

علي اصغر

قدس

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

4 محدثه  صفاری پرستاری مراقبتهای ویژه دانشکده پیراپزشکی   first affiliation cv