اتاق عمل

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مینا

شایسته فر

آموزش پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

2

سیف اله

علایی

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

مدیر گروه 

first affiliation

cv

3

علی اصغر

قدس

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

4

محدثه 

صفاری

پرستاری مراقبتهای ویژه

دانشکده پیراپزشکی

 

first affiliation

cv