اتاق عمل و هوشبری 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

راضیه 

بندری 

 پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

مدیر گروه 

first affiliation

cv

2

سیف اله

علایی

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

3

علی اصغر

قدس

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

cv

4

مهسا 

تبیانیان 

ارشد مراقبت ویژه 

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

CV