اخلاق علوم پزشکی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

غلامحسین

مهدوی نژاد

الهیات ومعارف اسلامی

دانشکده پزشکی

مدیرگروه

second affiliation

cv

2

راهب

قربانی

آمارحیاتی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

3

سیف اله

علایی

پرستاری

دانشکده پیراپزشکی

 

second affiliation

cv

4

فرهاد

ملک

ریه

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

5

سید سعید

کسائیان

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv