اسامی شركت كنندگان  در آزمون هاي الكترونيك :

جراحي      1 / 11 / 98

ارولوژي      8 / 11 / 98

ارتوپدي      15 / 11 / 98

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

912111033

مرضیه

غضنفری

941111003

دانیال

آجرلو

941111004

سعید

احمدپناه

941111008

کاوش

انصاری

941111012

مرجان

پیرهادی

941111017

الهام

چرکزی

941111020

فائزه

حسن زاده

941111023

عاطفه

خدائیان

941111024

میلاد

خدابخشی

941111029

ایمان

رحمانی

941111031

طلیعه

رسولی نژاد

941111032

زهره

رشمئی

941111035

فاطمه

ساری

941111036

محمد

سلطانی

941111042

شایان

صمدی نیا

941111045

مینا

عرب

941111047

مریم

عموزاده

941111049

سیما

غریبشاه

941111050

ریحانه

غنی پور

941111055

فائزه

قربان نژاد

941111057

سپهر

قزلو

941111060

کیانا

کرمی

941111062

حانیه

گمرک پور

941111067

پارمیس

معروفی

941111068

محدثه

معماری پناه

941111070

پویا

میرزائی

941111072

زهراسادات

هاشمیان

941111074

مریم

همتی

941111075

میلاد

یوسفیان

941111085

فرزاد

سلیمی

9416105002

علیرضا

احمدی آبادی

942111003

ایلیا

اسدی زرمهری

942111005

زهره

بابازاده

942111007

پرهام

بختیاری

942111010

پرنیا

ترحمی

942111019

محمد

رضایی

942111029

سجاد

عباسی

942111032

سحر

قاسمی

942111033

مریم

قنبری

942111041

حسین

نورانی

942111043

محسن

وفائی نژاد

942111046

پویا

یوسفلی

914324614

الهام

فرهنگی

941111018

آرمان

حاجی زاده

901111049

یاسمن

نیک ذات

941111080

امیرحسین

دارابیان

932111025

امیرحسین

عربی

941111081

حنیف

جمشیدی