گروه اپیدمیولوژی و آمار 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

راهب

قربانی

آمارحیاتی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

CV

2

مجید

میر محمد خانی

اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

3

فاطمه 

پاک نظر 

آمار زیستی 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

4

مجتبی 

سلطانی کرمانشاهی 

آمار زیستی 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

CV

5

الهه

صالح 

آمار زیستی 

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv

6

سجاد

رحیمی 

اپیدمیولوژی و آمار

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv