اپیدمیولوژی وآمار

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

راهب

قربانی

آمارحياتي

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

CV

2

مجيد

میر محمد خانی

اپيدميولوژي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

CV

 

3

فاطمه 

پاک نظر 

آمار زیستی 

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

CV

4 مجتبی  سلطانی کرمانشاهی 

آمار زیستی 

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

CV