ایمونولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

بیژن

صدیقی مقدم

ایمونولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

پرویز

کوخایی

ایمونولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

بهمن

یوسفی 

ایمنی شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

4

داریوش

حق مراد

ایمنی شناسی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv 

5 امیر سالک فرخی ایمنی شناسی پزشکی دانشکده پزشکی   first affiliation cv
6 رسول بهارلو ایمنی شناسی دانشکده پزشکی   first affiliation cv