ایمونولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

بهمن

یوسفی 

ایمنی شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

داریوش

حق مراد

ایمنی شناسی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv 

3 رسول بهارلو ایمنی شناسی دانشکده پزشکی مدیر گروه  first affiliation cv