بخش آموزش پرستاری سلامت جامعه 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهری  انصاری 

مامایی

 

second  affiliation

cv

2

فریده

ایزدی ثابت 

آموزش مامایی

 

second  affiliation

cv

3

حسام الدین

عسگری مجد آبادی

آموزش  بهداشت

 

second  affiliation

cv