بخش ژنتیک پزشکی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ر شته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهco

1

محسن 

سوسن آبادی 

ژنتیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv