رسالت معاونت آموزشي

ما بر آنيم تا با تربيت نيروي انساني كارآمد و توانمند در حوزه علوم پزشكي، ضمن تامين نيازهاي جامعه به افراد متخصص ،سلامت و شيوه‌هاي زندگي مردم را ارتقا دهيم .

ارتقا كمي و كيفي آموزش گروه هاي پزشكي ،پيراپزشكي و بهداشت را ازطريق آموزش و تربيت نيروي انساني توانمند در حوزه دانشگاه علوم پزشكي سمنان با استفاده از فن‌آوري مناسب و نوين و برنامه ريزي و نظارت دقيق آموزشي با حفظ ارزش و كرامت انساني

اهداف استراتژيك معاونت آموزشي

 • توسعه وتقويت فضاهاي آموزشي
 • ارتقاي رشته هاي موجود و توسعه رشته هاي تحصيلات تكميلي در گروه پزشكي و پيراپزشكي
 • ارتقاي موقعيت آموزش در دانشگاه و تقويت رشته هاي موجود
 • افزايش تربيت نيروي انساني كار آمد براي ارتقاي سطح سلامت جامعه
 • كمك به بهبود فرايند مديريت آموزش دانشگاه
 • ارتقاي كيفيت عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه
 • افزايش دانش و مهارت دانش آموختگان
 • توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ارتقاي كيفيت آموزش از طريق پژوهش در آموزش
 • توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط بيشتر با ذينفعان با ماموريت مركز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه
 • طراحي و استقرار واحدهاي مطالعه و توسعه آموزش پزشكي در واحد هاي آموزشي
 • بهبود نظام پايش و ارزشيابي در محور هاي مختلف (اساتيد ،دانشجو،برنامه ،واحدهاي آموزشي و ...)
 • افزايش مشاركت مشمولين در برنامه ريزي مركز آموزش مداوم دانشگاه به صورت حضوري و غيرحضوري