رسالت معاونت آموزشی

ما بر آنیم تا با تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند در حوزه علوم پزشکی، ضمن تامین نیازهای جامعه به افراد متخصص ،سلامت و شیوه‌های زندگی مردم را ارتقا دهیم .

ارتقا کمی و کیفی آموزش گروه های پزشکی ،پیراپزشکی و بهداشت را ازطریق آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از فن‌آوری مناسب و نوین و برنامه ریزی و نظارت دقیق آموزشی با حفظ ارزش و کرامت انسانی

اهداف استراتژیک معاونت آموزشی

 • توسعه وتقویت فضاهای آموزشی
 • ارتقای رشته های موجود و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در گروه پزشکی و پیراپزشکی
 • ارتقای موقعیت آموزش در دانشگاه و تقویت رشته های موجود
 • افزایش تربیت نیروی انسانی کار آمد برای ارتقای سطح سلامت جامعه
 • کمک به بهبود فرایند مدیریت آموزش دانشگاه
 • ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه
 • افزایش دانش و مهارت دانش آموختگان
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه و ارتقای کیفیت آموزش از طریق پژوهش در آموزش
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط بیشتر با ذینفعان با ماموریت مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه
 • طراحی و استقرار واحدهای مطالعه و توسعه آموزش پزشکی در واحد های آموزشی
 • بهبود نظام پایش و ارزشیابی در محور های مختلف (اساتید ،دانشجو،برنامه ،واحدهای آموزشی و ...)
 • افزایش مشارکت مشمولین در برنامه ریزی مرکز آموزش مداوم دانشگاه به صورت حضوری و غیرحضوری

 

برنامه استراتژیک ( 1399-1394 )

برنامه استراتژیک