بیانیه رسالت/ ماموریت

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با هدف تامین و ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد گردیده است. بر این اساس، این معاونت اقدام به اخذ مجوز تربیت دانشجویان در رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در عرصه سلامت کشور و نیز تامین مکفی منابع مورد نیاز جهت تحقق این هدف به ویژه اعضای هیات علمی با توانمندی های مطلوب می نماید. این معاونت همچنین مسئولیت حفظ، ارتقا و روزآمد نمودن قابلیت ها و توانمندی های شغلی ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی شاغل در استان سمنان را در طول دوران ارائه خدمت بر عهده دارد.

چشم انداز/ دورنمای سازمانی

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درصدد است با ارتقای مستمر فعالیت های آموزشی و اجرایی خود از طریق جذب و توانمندسازی روزافزون اعضای هیات علمی، تسهیل و ارتقای فرایندهای آموزشی، بهره گیری از رویکردهای فعال و کارآمد آموزشی و نیز برآورده نمودن استانداردهای آموزشی موجود در مدل های ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی در سطح ملی و بین المللی، خود را به عنوان یکی از دانشگاه های موفق و پیشگام در عرصه ارتقای کیفیت آموزش در سطح کشور مطرح نماید.

 

اهداف استراتژیک معاونت آموزشی

 • توسعه وتقویت فضاهای آموزشی
 • ارتقای رشته های موجود و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در گروه پزشکی و پیراپزشکی
 • ارتقای موقعیت آموزش در دانشگاه و تقویت رشته های موجود
 • افزایش تربیت نیروی انسانی کار آمد برای ارتقای سطح سلامت جامعه
 • کمک به بهبود فرایند مدیریت آموزش دانشگاه
 • ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه
 • افزایش دانش و مهارت دانش آموختگان
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه و ارتقای کیفیت آموزش از طریق پژوهش در آموزش
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط بیشتر با ذینفعان با ماموریت مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه
 • طراحی و استقرار واحدهای مطالعه و توسعه آموزش پزشکی در واحد های آموزشی
 • بهبود نظام پایش و ارزشیابی در محور های مختلف (اساتید ،دانشجو،برنامه ،واحدهای آموزشی و ...)
 • افزایش مشارکت مشمولین در برنامه ریزی مرکز آموزش مداوم دانشگاه به صورت حضوری و غیرحضوری

 

برنامه استراتژیک ( 1401)

برنامه استراتژیک ( 1399-1394 )

برنامه استراتژیک 

 

 

semums.ac.ir.....................stratagic.pdf" width="100%" height="700"/>