برای دریافت بسته های تحول  و نو آوری آموزش علوم پزشکی (مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت ) "   کلیک کنید  "

 

 

ردیف

عناوین بسته های تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

1

بسته آينده نگاري ومرجعيت علمي درآموزش پزشكي

2

بسته حركت به سوي دانشگاههاي نسل سوم

3

بسته آموزش پاسخگووعدالت محور

4

بسته توسعه اي راهبردي،هدفمندوماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت

5

بسته آمايش سرزميني،ماموريت گرايي،تمركززدايي وتوانمندسازي دانشگاهها     

6

بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي

7

بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي

8

بسته توسعه آموزش مجازي درعلوم پزشكي

9

بسته ارتقاء نظام ارزيابي وآزمونهاي علوم پزشكي

10

بسته اعتباربخشي موسسات وبيمارستانهاي آموزشي

11

بسته توسعه وارتقاي زيرساخت هاي آموزش علوم پزشكي

12

پايش بسته هاي تحول

13

توسعه ي پزشك خانواده

14

توسعه ی دانش ومطالعات سرطان

15

توسعه دانش گياهان دارويي

16

توسعه دانش مرتبط با طب سالمندان

 

نظارت بر سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی کارگروه  بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و محورهای مربوطه  به آن :

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

ناطر بر سیاست های :

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني
 • توليد و بومي سازي شواهد معتبر علمي براي ارتقاء آموزش عالي سلامت )آموزش پژوهي(

محورها :

 • طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی  
 • تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز
 • طراحی و استقرار نظام نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

ناطر بر سیاست های :

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني
 • توليد و بومي سازي شواهد معتبر علمي براي ارتقاء آموزش عالي سلامت )آموزش پژوهي(

 محورها :

 • بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم
 • کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری )ملی  منطقه ای(
 • طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروی انسانی در رشته مقاطع مختلف آموزش عالی سلامت و حمایت از تحقیقات مرتبط
 • طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه ای  آموزش عالی سلامت مبتنی  بر مطالعات هزینه اثربخشی، بازگشت سرمایه و افزایش بهره وری

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

ناطر بر سیاست های : 

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالي سلامت
 • شبكه سازي در نظام آموزش عالي سلامت
 • ارتقاء منابع انساني بخش آموزش عالي سلامت

محورها : 

 • طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه )بار بیماری ها و ریسک فاکتورها(، فناوری های مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت )مداخلات سلامتو مرزهای دانش در حوزه سلامت در كشور
 • بازنگری و تدوين برنامه های آموزشی )کوریکولومهادر راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمیبه تف كيك رشته و مقطع تحصيلي
 • طراحي نظام ایجاد حساسیت و انگيزشي مناسب براي سياستگذاران، ذینفعان، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه و توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامتSDH
 • طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

ناطر بر سیاست های :

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • توسعه دانش هاي نوين با تا يكد بر حيطه هاي ميان رشته اي و تمركز بر علوم و فناوري
 • هاي نوين
 • بهره مندي از فناوري هاي نوين در آموزش عالي سلامت
 • خلق ثروت دانش بنيان در عرصه آموزش عالي سلامت

محور ها :

 • بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی
 • توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی
 • شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای
 • طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط

بسته آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها

ناطر بر سیاست های :

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالي سلامت
 • ساماندهي بيمارستانها و مراكز آموزشي درماني
 • تمركز زدايي در نظام آموزش عالي سلامت

محور ها :

 • ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی
 • گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور
 • طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالي علوم پزشكي به بخش غیردولتی
 • اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

ناطر بر سیاست های : 

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • نهادينه سازي اخلاق حرفه اي

محور ها :

 • طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش (Value Based Curriculum )
 • طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی ، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه ای پزشکی در
 • نظام آموزش عالی سلامت
 • تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق حرفه ای در
 • موسسات آموزش عالی سلامت
 • ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه اي در مراكز آموزش عالي نظام سلامت 

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

ناطر بر سیاست های :

 • توسعه دانش هاي نوين با تا يكد بر حيطه هاي ميان رشته اي و تمركز بر علوم و فناوري
 • هاي نوين
 • حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني
 • ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت
 • خلق ثروت دانش بنيان در عرصه آموزش عالي سلامت

محور:

 • تدوین و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشكي كشور
 • طراحی مسیر راه    Road Map و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه هاي معتبر جهان
 • طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشكي كشور    EducationIran به منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی سلامت کشور در سطح دنیا
 • اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشكي کشور  

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

 ناظر بر سیاست های  :

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالي سلامت
 • حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني
 • شبكه سازي در نظام آموزش عالي سلامت
 • بهره مندي از فناوري هاي نوين در آموزش عالي سلامت 

محور:

 • طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی
 • طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه
 • تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی
 • ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و
 • کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی 

بسته ارتقاء نظام ارزیابی وآزمو نهای علوم پزشکی 

ناظر بر سیاست ها ی:

 • گسترش عدالت در آموزش عالي سلامت
 • نهادينه سازي اخلاق حرفه اي
 • ارتقاء منابع انساني بخش آموزش عالي سلامت

محور:

 • ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی
 • ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
 • تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی  

بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی 

ناظربر سیاست ها : 

 • نهادينه سازي رو كيرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالي سلامت
 • ساماندهي بيمارستانها و مراكز آموزشي درماني 

محور:

 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگا هها و دانشکدههای علوم پزشکی
 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی )مراکز ارائه خدمات آموزشی(
 • اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور
 • استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی 

بسته توسعه و ارتقاء زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی 

ناظر بر سیاست های دوازده گانه برنامه آموزش عالی حوزه سلامت 

محور:

 • بستر سازی برای کمال و تعالی ( Excellence )  رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای درشرایط پسا تحریم
 • طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
 • تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش  

برنامه پایش بسته های تحولی 

ناظر بر سیاست های دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سلامت 

محور:

 • طراحی و پیاده سازی مدل جامع و ادغام یافته و سامانه ارزیابی و نظارت بر فعالیت دانشگا هها در راستای تحقق سیاست های دوازدهگانه برنامه
 • طراحی و پیاده سازی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگا هها )راد 2(