برنامه تقویم ترمی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

ایام هفته

تاریخ

توضیحات

دوشنبه لغایت جمعه

4/11/99  لغایت  10/11/99

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

11/11/99

شروع کلاسها

شنبه لغایت دوشنبه

25/11/99  لغایت  27/11/99

حذف  و اضافه

شنبه

18/2/1400

حذف اضطراری

چهارشنبه

19/3/1400

پایان کلاسها

شنبه  لغایت سه شنبه

22/3/1400  لغایت  8/4/1400

امتحانات پایان ترم

شنبه لغایت جمعه

22/3/1400  لغایت  11/4/1400

ثبت نمره توسط اساتید