برنامه (( آبان  ماه 1398  )) مرکز مهارتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

تاریخ

 

روز

ساعت

تعداد

گروه

عنوان برنامه آموزشی / آزمون

1/8/98

چهارشنبه

11-16

16

رادیولوژی

تزریقات

4/8/98

شنبه

 

 

 

 

5/8/98

یکشنبه

 

 

 

تعطیل رسمی

6/8/98

دوشنبه

10-15

20

دندانپزشکی

دارودرمانی

7/8/98

سه شنبه

 

 

 

تعطیل رسمی

8/8/98

چهارشنبه

8-10

10-12

20

پرستاری

تمرین از پیش تعیین شده     ,V/S

11/8/98

شنبه

 

 

 

 

12/8/98

یکشنبه

8-10

90

پرستاری

پوزیشن و حرکت

13/8/98

دوشنبه

10-15

20

دندانپزشکی

دارودرمانی

14/8/98

سه شنبه

8-12

20

پرستاری

فارما

15/8/98

چهارشنبه

 

 

 

تعطیل رسمی

18/8/98

شنبه

8-12

8

فوریت

زنان

19/8/98

یکشنبه

8-10

90

پرستاری

کنترل v/s

20/8/98

دوشنبه

10-15

20

دندانپزشکی

دارودرمانی

21/8/98

سه شنبه

13-8

18

پرستاری

فارما

22/8/98

چهارشنبه

8-10

10-12

12

پرستاری

تمرین از پیش تعیین شده     ,V/S

23/8/98

پنجشنبه

 

 

 

آزمون صلاحیت بالینی

25/8/98

شنبه

8-12

8

فوریت

زنان

26/8/98

یکشنبه

8-10

90

پرستاری

کنترل v/s

27/8/98

دوشنبه

10-15

20

دندانپزشکی

دارودرمانی

28/8/98

سه شنبه

13-8

15

پرستاری

فارما

29/8/98

چهارشنبه

8-10

10-12

12

پرستاری

تمرین از پیش تعیین شده     ,V/S

30/8/98

پنجشنبه

 

 

 

 

 

آدرس : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  مهارتهای بالینی دانشگاه