برنامه (( آذر  ماه 1398  )) مرکز مهارتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

مدرس

ساعت

عنوان برنامه آموزشی / آزمون

گروه

تعداد

روز

تاریخ

 

خانم پهلوانی نژاد

8-18

دارودرمانی

پرستاری

20

یکشنبه

3/9/98

خانم پهلوانی نژاد

 

دارودرمانی

دندانپزشکی

20

دوشنبه

4/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-12

دارودرمانی

پرستاری

12

چهارشنبه

6/9/98

خانم اسکندری

 

زایمان

فوریتها

12

شنبه

9/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

دارودرمانی

پرستاری

20

یکشنبه

10/9/98

خانم پهلوانی نژاد

 

دارودرمانی

دندانپزشکی

20

دوشنبه

11/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-12

دارودرمانی

پرستاری

12

چهارشنبه

13/9/98

خانم اسکندری

دکتر برزگر

 

زایمان

بخیه

فوریتها

استاجرها

 

شنبه

16/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

دارودرمانی

پرستاری

20

یکشنبه

17/9/98

خانم پهلوانی نژاد

 

CPR

دندانپزشکی

 

دوشنبه

18/9/98

خانم پهلوانی نژاد

 

 

پرستاری

 

چهارشنبه

20/9/98

 

 

کنترل عفونت

پزشکی

 

شنبه

23/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

دارودرمانی

پرستاری

20

یکشنبه

18/9/98

خانم پهلوانی نژاد

CPR ALS

آزمون استخدامی CPR

دندانپزشکی

 

دوشنبه

19/9/98

خانم زمانی

8-12

فارما

پرستاری

15

سه شنبه

20/9/98

خانم پهلوانی نژاد

 

 

پرستاری

12

چهارشنبه

21/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-16

کنترل عفونت

پزشکی

21

شنبه

23/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

دارودرمانی

پرستاری

80

یکشنبه

24/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-12

12-18

کنترل عفونت

CPR ACLS

دندانپزشکی

پزشکی

20

دوشنبه

25/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

کنترل عفونت

پزشکی

21

سه شنبه

26/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

پانسمان آتل بانداژ بخیه

پزشکی

21

چهارشنبه

27/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-18

پانسمان آتل بانداژ بخیه

پزشکی

21

پنجشنبه

28/9/98

خانم پهلوانی نژاد

8-16

v/s

پزشکی

21

شنبه

30/9/98

آدرس : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  مهارتهای بالینی دانشگاه