برنامه (( اردیبهشت  ماه 1398 )) مرکز آموزش مهارتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

آزمون الکترونیک

(درون بخشی)

دستیاران زنان

ساعت 9:30-

20

21

22

23

24

زمون دستیاران زنان

(درون بخشی)

ساعت  9:30- 8

26

27

28

29

30

31

     
 
 
محل آزمون : بلوار بسیج - ستاد سابق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه