برنامه (( بهمن   ماه 1398  )) مرکز آزمون الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

4

3

2

1

 

 

 

تاریخ

 

 

اصول توانبخشی

ارولوژی-اختلالات ارتباطی سالمندان

 

 

 

آزمون

 

 

12-10

10-8

12-10

 

 

 

زمان

11

10

9

8

7

6

5

تاریخ

 

 

 

ارتوپدی

دندانپزشکی ترمیمی اختلالات واجشناختی وآواشناختی

 

کاردرمانی دراختلالات روانی اجتماعی 1-آسیب شناسی ورزشی 1-کینزیولوژی اندام فوقانی اندازه گیری دستی قدرت عضلانی

آزمون

 

 

 

10-8

10-8

12-10

 

12-10

15-13

زمان

18

17

16

15

14

13

12

تاریخ

 

 

استاجرزنان

جراحی عمومی

 

 

 

آزمون

 

 

10-8

10-8

 

 

 

زمان

25

24

23

22

21

20

19

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

 

 

30

29

28

27

26

تاریخ

 

 

کتبی دستیاران

 

 

 

 

آزمون

 

 

10-8

 

 

 

 

زمان

محل برگزاری آزمون : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  مهارتهای بالینی دانشگاه