برنامه (( دی   ماه 1398  )) مرکز آموزش مهارتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

6

5

4

3

2

1

 

تاریخ

 

دارودرمانی        گروه3

پانسمان ،بانداژ،آتل گیری وبخیه گروه2

V/S      گروه2

V/S      گروه1

 

 

برنامه

 

8-18

8-18

8-18

12-19

 

 

زمان

13

12

11

10

9

8

7

تاریخ

 

دارودرمانی      گروه 1

دارودرمانی      گروه 1

NGT            گروه 1

NGT            گروه 3

 

NGT            گروه 2

برنامه

 

8-18

8-18

8-18

12-19

 

8-16

زمان

20

19

18

17

16

15

14

تاریخ

 

اکسیژن درمانی تئوری عملی واینتوبه CPR گروه 1

اکسیژن درمانی تئوری عملی واینتوبه CPR گروه 2

سونداژ، اکسیژن درمانی تئوری،عملی واینتوبه CPR گروه3

سونداژ         گروه  2

 

سونداژ      گروه 1

برنامه

 

8-18

8-18

8-18

12-19

 

8-16

زمان

27

26

25

24

23

22

21

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

برنامه

 

 

 

 

 

 

 

زمان

 

 

 

 

30

29

28

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

برنامه

 

 

 

 

 

 

 

زمان

محل برگزاری برنامه  : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه