برنامه (( شهریور ماه 1398  )) مرکز آزمون الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

1

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

8

7

6

5

4

3

2

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

15

14

13

12

11

10

9

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

22

21

20

19

18

17

16

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

29

28

27

26

25

24

23

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

 

 

 

 

 

31

30

تاریخ

 

 

 

 

 

ترم تابستانی دانشجویان  

ترم تابستای دانشجویان

آزمون

 

 

 

 

 

13-10

13-10

زمان

محل برگزاری آزمون : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  مهارتهای بالینی دانشگاه