بیو تکنولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

محمد رضا

اکبری عیدگاهی

بیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

علی اکبر

شعبانی

بیوتکنولوژی و ژنتیک

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

3

فهیمه

شمسی

بیوتکنولوژی پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

داود

باقر نصر آبادی

زیست فناوری پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv 

5 حمید معدن چی ریست فناوری دارویی دانشکده پزشکی  

first affiliation

cv