بیهوشی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

بابک

حسین زاده ظروفچی

بیهوشی

دانشکده پزشکی 

مدیر گروه

first affiliation

cv

2

مرتضی

پرتویان 

بیهوشی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

محمد

فروزش فرد

بیهوشی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv