بیو تکنولوژی پزشکی 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

علی اکبر

شعبانی

بیوتکنولوژی و ژنتیک

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

فهیمه

شمسی

بیوتکنولوژی پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

داود

باقر نصر آبادی

زیست فناوری پزشکی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv 

4 حمید معدن چی ریست فناوری دارویی دانشکده پزشکی مدیر گروه 

first affiliation

cv
5 مهدی  داداش پور  زیست فناوری پزشکی  دانشکده پزشکی   

first affiliation

cv
6 محسن  سوسن آبادی  ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی   

second affiliation

cv