بیوشیمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

احمد رضا

بندگی

بیوشیمی بالینی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

2

عباس

پاکدل

بیوشیمی بالینی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

علی

خالقیان

بیوشیمی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

4

علیرضا 

خوشدل 

بیوشیمی

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv