تغذیه

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مریم

نظری

علوم تغذیه

دانشكده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

 

first affiliation

cv

2

زينب

فغفوري

علوم تغذيه

دانشكده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

مدیر گروه

first affiliation

cv

3

الهه

قدس

تغذيه

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

4

حسین

حاجیان فر

علوم بهداشتي وتغذيه

دانشكده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

 

first affiliation

cv

5

عاطفه

اصحابی

علوم تغذیه

دانشكده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

 

first affiliation

cv