تغذیه

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مریم

نظری

علوم تغذیه

دانشکده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

 

first affiliation

cv

2

زینب

فغفوری

علوم تغذیه

دانشکده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

 

first affiliation

cv

3

الهه

قدس

تغذیه

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

4

عاطفه

اصحابی

علوم تغذیه

دانشکده بهداشت وعلوم غذایی آرادان

مدیر گروه

first affiliation

cv