آدرس  : سمنان – بلوار بسیج -  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی  استان سمنان - معاونت آموزشی 


تلفن دفتر معاونت :         33442467  -   33440225 -023

تلفن گویا :  02333447619    - 02333452163

نمابر :                 33448950- 023

مرکزتلفن :            33441021- 023

 E-mail : emas @semums .ac.ir                               داخلی : 2162