گروه آموزشی جراحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ر شته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

آرش

اردستاني زاده

جراحي كليه ومجاري ادراري

دانشكده پزشكي

اورولوژی

first affiliation

cv

2

مجتبی

باروت کوب

ارتوپدي

دانشكده پزشكي

ارتوپدی

first affiliation

cv

3

نجمه

دوست محمديان

گوش وحلق وبيني

دانشكده پزشكي

ENT

first affiliation

cv

4

ستاره

سلطاني

جراحي عمومي

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

5

داود

عرب

ارولوژي

دانشكده پزشكي

اورولوژی

first affiliation

cv

6

نوید

علمی صدر

چشم

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

7

كامران

قدس

جراحي قلب وعروق

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

 

8

امير

مولائي

جراحي عمومي

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv

9

حميدرضا

همتي

جراحي قفسه صدري

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv