گروه  جراحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ر شته

واحد محل خدمت

   

مشاهدهcv

1

آرش

اردستانی زاده

جراحی کلیه ومجاری ادراری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

احسان

حسین زاده

جراح مغز و اعصاب 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

نجمه دوست محمدیان 

گوش و حلق و بینی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

ستاره

سلطانی

جراحی عمومی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

5

داود

عرب

ارولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

کیهان 

پور علی

مغز و اعصاب 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

کامران

قدس

جراحی قلب وعروق

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

 

8

امیر

مولائی

جراحی عمومی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

9

حمیدرضا

همتی

جراحی قفسه صدری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

10

شهرزاد  ایزدی 

جراح عمومی 

دانشکده پزشکی

  first affiliation

cv

11

سیاوش معصومی 

جراح عمومی 

دانشکده پزشکی 

  first affiliation

cv

12

 

کوثر
صادقی حقیقی

گوش و حلق و بینی

دانشکده پزشکی

  first affiliation

cv

13 ایمان صادقیان

ارتوپد

دانشکده پزشکی

  first affiliation

cv