گروه  جراحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ر شته

واحد محل خدمت

   

مشاهدهcv

1

آرش

اردستانی زاده

جراحی کلیه ومجاری ادراری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

احسان

حسین زاده

جراح مغز و اعصاب 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

محمد رضا 

طلوع استادان یزد

فوق تخصص جراحی کودکان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

ستاره

سلطانی

جراحی عمومی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

داود

عرب

ارولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

نوید

علمی صدر

چشم

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

کامران

قدس

جراحی قلب وعروق

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

 

8

امیر

مولائی

جراحی عمومی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

9

حمیدرضا

همتی

جراحی قفسه صدری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

10

حسن 

موحدین 

جراح عمومی 

دانشکده پزشکی

  first affiliation

cv