گروه  جراحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ر شته

واحد محل خدمت

 

 

مشاهدهcv

1

آرش

اردستانی زاده

جراحی کلیه ومجاری ادراری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

احسان

حسین زاده

جراح مغز و اعصاب 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

نجمه

دوست محمدیان 

گوش و حلق و بینی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

4

ستاره

سلطانی

جراحی عمومی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

5

داود

عرب

ارولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

کیهان 

پور علی

مغز و اعصاب 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

کامران

قدس

جراحی قلب وعروق

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

8

امیر

مولائی

جراحی عمومی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

9

حمیدرضا

همتی

جراحی قفسه صدری

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

10

شهرزاد 

ایزدی 

جراح عمومی 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

11

سیاوش

معصومی 

جراح عمومی 

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv

12

 

کوثر

صادقی حقیقی

گوش و حلق و بینی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

13

ایمان

صادقیان

ارتوپدی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv