برنامه ماهانه مرکز مهارتهای بالینی

خرداد ماه 1398

شنبه

 

4

11

18

25

یکشنبه

 

5

12

19

26

دوشنبه

 

6

13

20

27

سه شنبه

 

7

14

21

28

چهارشنبه

1

8

15

22

کینزیولوژي ستون فقرات

 ساعت 10 صبح

پنج شنبه

2

9

16

23

30

جمعه

3

10

17

24

31

محل آزمون : بلوار بسیج - ستاد سابق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه