گروه آموزشی داخلی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

راضیه لشکری فوق تخصص روماتولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

2

محمد بداغ آبادی متخصص طب سالمندان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

3

مهرداد  عباس زاده فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

 

4

معصومه 

بیطرف

فوق تخصص غدد و متابولیسم 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

محمد کرمانی نرولوژی

دانشکده پزشکی 

 

first  affiliation

 

6

محبوبه

دربان

داخلی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

ثریا

دوست محمدیان

غددداخلی ومتابولیسم

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

8

افشین

سمائی

نورولوژی

دانشکده پزشکی

نورولوژی

first affiliation

cv

9

رامین

طاهری

پوست

دانشکده پزشکی

پوست

first affiliation

cv

10

ابوالفضل

فتاح

داخلی

دانشکده پزشکی 

 

first affiliation

cv

11

مجید

فروتن

غددداخلی ومتابولیسم

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

12

فرحناز

قهرمانفرد

خون وسرطان

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

13

علی

گوهری

بیماریهای عفونی

دانشکده پزشکی

عفونی

first affiliation

cv

14

جمیله

مقیمی

روماتولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

15

محمد

معماریان

ریه

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

16

فرهاد

ملک

ریه

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

17

معصومه مسعودیان متخصص رادیو انکولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

18

حسین

نوبخت

گوارش

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

19

آتو سا

نجم الدین

داخلی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

20

ملیحه

یارمحمدی

نفرولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

21

رضا

دبیری

فوق تخصص گوارش بالغین 

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

22

الهه

جندقی

داخلی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

23

علیرضا

پیمانفر

گوارش کبد

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv