درمان ریشه

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

نیلوفر

مرتضی پور

اندودانتیکس 

دانشکده دندانپزشکی

اندودانتیکس

first affiliation

cv

2

سید علیرضا

رضویان

اندودانتیکس

دانشکده دندانپزشکی

اندودانتیکس

first affiliation

cv

3

احمد رضا

سرافان 

اندودانتیکس

دانشکده دندانپزشکی

اندودانتیکس

first affiliation

cv