درمان ریشه

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

نرگس سادات

کاشی

اندودانتيكس 

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

first affiliation

cv

2

سمیه

تیموری

اندودانتيكس

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

first affiliation

cv

3

پریسا

باقری

اندودانتيكس

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

first affiliation

cv

4

مهری 

اسفندیار 

اندودانتيكس

دانشكده دندانپزشكي

اندودانتيكس

first affiliation

cv

5

سیده معینه 

موسوی 

اندودانتيكس

دانشکده دندانپزشکی 

اندودانتيكس

first affiliation

cv