دندانپزشکی کودکان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهدي

صالحي زين آبادي

دندانپزشكي كودكان

دانشكده دندانپزشكي

کودکان

first affiliation

cv

2

نازيلا

عاملي

ارتودنسي

دانشكده دندانپزشكي

ارتودنسي

first affiliation

cv

3

زهرا

حسنی

دندانپزشكي كودكان

دانشكده دندانپزشكي

کودکان

first affiliation

cv

4

شیوا

شیوایی کجوری

دندانپزشکی کودکان

دانشكده دندانپزشكي

ارتودنسی

first affiliation

cv

5

نسرین

مصطفی لو

ارتودنسي

دانشكده دندانپزشكي

کودکان

first affiliation

cv

6 شمیم آشفته برگی دندانپزشکی کودکان دانشكده دندانپزشكي کودکان first affiliation cv

7

مهدیه

خسروی

ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي ارتودنسی first affiliation cv