ترمیمی و زیبایی دندان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

سینا

جعفری

پروتز

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

2

مائده  زارعی  دندانپزشکی ترمیمی 

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

3

زهرا

امیری

   دندانپزشکی ترمیمی

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

4

یاسمن

سامانی

دندانپزشکی ترمیمی

دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه 

first affiliation

cv

5

بنفشه 

احمدی 

دندانپزشکی ترمیمی 

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

6

فرزاد

قربانی

پروتزدندان

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

7

زهرا  احمدی  پروتز دندان  دانشکده دندانپزشکی    first affiliation cv