ترمیمی و زیبایی دندان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

عطیه

فرهی قهی

دندانپزشکی ترمیمی

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

2

کیانوش
میرزایی
دندانپزشکی ترمیمی 

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv

3

زهرا

امیری

   دندانپزشکی ترمیمی

دانشکده دندانپزشکی

 

first affiliation

cv