دندانپزشکی کودکان

ملاحظات

واحد محل خدمت

وابستگی

رشته تحصیلی

نام خانوادگی

نام

ردیف

 

دانشکده دندانپزشکی

first affiliation

دندانپزشکی کودکان

صالحی زین آبادی

مهدی

1

 

دانشکده دندانپزشکی

first affiliation

دندانپزشکی کودکان

حسنی

زهرا

2

مدیر گروه

دانشکده دندانپزشکی

first affiliation

دندانپزشکی کودکان

آشفته برگی

شمیم

4

 

دانشکده دندانپزشکی

first affiliation

ارتودنسی

خسروی

مهدیه

5

 

دانشکده دندانپزشکی

first affiliation

ارتودنسی

صفری

عیسی

6

 

دانشکده دندانپزشکی

first affiliation

ارتودنسی

عاملی

نازیلا

7