برنامه (( دی   ماه 1398  )) مرکز آزمون الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

6

5

4

3

2

1

 

تاریخ

 

 

اسکی دستیاران

 

 

 

 

آزمون

 

 

10-8

 

 

 

 

زمان

13

12

11

10

9

8

7

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

20

19

18

17

16

15

14

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

زمان

27

26

25

24

23

22

21

تاریخ

 

 

تکنیک های حرکت درمانی-رادیولوژی دهان ،فک وصورت 

 

 

 

 

آزمون

 

 

12-10

14-12

 

 

 

 

زمان

 

 

 

 

30

29

28

تاریخ

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی کودکان زبان پریش بزرگسال

آزمون

 

 

 

 

 

 

12-10

15-13

زمان

محل برگزاری آزمون : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  مهارتهای بالینی دانشگاه