لیست رشته های تحصیلات تکمیلی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

ردیف

نام رشته

مقطع

دانشكده

كد رشته

1

كودكان‌

دستياري تخصصي باليني

پزشكي‌

82

2

دستياري زنان‌و زايمان‌

دستياري تخصصي باليني

پزشكي‌

83

3

بيماريهاي داخلي‌

دستياري تخصصي باليني

پزشكي‌

84

4

بيهوشي

دستياري تخصصي باليني

پزشكي‌

85

5

طب اورژانس

دستياري تخصصي باليني

پزشكي‌

86

6

Ph.D فيزيولوژي

دكتري تخصصي  Ph.D

پزشكي‌

34

7

زيست فناوري پزشكي (PhD)

دكتري تخصصي  Ph.D

پزشكي‌

39

8

علوم سلولي كاربردي (PhD)

دكتري تخصصي  Ph.D

پزشكي‌

64

9

پرستاري PhD

دكتري تخصصي  Ph.D

پرستاري‌سمنان‌

66

10

دكتراي تخصصي پژوهش

دكتري تخصصي پژوهشي byrisearch

پزشكي‌

59

11

فيزيوتراپي  (ارشد)

كارشناسي ارشد

توانبخشي‌

18

12

فيزيولوژي‌

كارشناسي ارشد

پزشكي‌

19

13

پرستاري كودكان

كارشناسي ارشد

پرستاري‌سمنان‌

30

14

پرستاري مراقبت هاي ويژه

كارشناسي ارشد

پرستاري‌سمنان‌

33

15

علوم تشريحي

كارشناسي ارشد

پزشكي‌

38

16

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

پزشكي‌

51

17

ايمونولوژي (كارشناسي ارشد)

كارشناسي ارشد

پزشكي‌

52

18

مهندسي بهداشت محيط (ارشد)

كارشناسي ارشد

بهداشت‌

57

19

بيوشيمي باليني

كارشناسي ارشد

پزشكي‌

58

20

پرستاري اورژانس

كارشناسي ارشد

پرستاري‌سمنان‌

62

21

فيزيوتراپي ورزشي

كارشناسي ارشد

توانبخشي‌

63

22

گفتاردرماني (ارشد)

كارشناسي ارشد

توانبخشي‌

71