•  آموزش مهارت‌های بالینی

  •  آموزش مداوم پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

  •  برنامه‌های خودآموزی

  •  تولید محتوای دوره‌های آموزشی، ویژه آموزش مجازی

  •  برگزاری امتحانات عملی دانشکده‌های مختلف 

  • برگزاری آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های عملی