رديف

عنوان فرآيند

ورودي

خروجي

1

ثبت نام دانشجويان آزمون سراسري

ليست اسامي پذيرفته‌شدگان جديدالورود ازسازمان سنجش

دانشجو ثبت نام مي‌شود

2

ثبت نام دانشجويان ناپيوسته

ليست اسامي پذيرفته‌شدگان جديدالورود ازسازمان سنجش

دانشجو ثبت نام مي‌شود

3

ثبت نام و مصاحبه فوريتهاي پزشكي

ليست اسامي پذيرفته‌شدگان جديدالورود ازسازمان سنجش

دانشجو ثبت نام مي‌شود

4

تشكيل پرونده دانشجويان جديدالورود

پوشه و فرمهاي ثبت نامي

پرونده اوليه

5

انتقال دانشجويان از دانشگاه

درخواست فرم انتقال

ارسال به دانشكده جهت اعلام نظر

6

انتقال دانشجويان از دانشگاه ديگر به دانشگاه

درخواست فرم انتقال

ارسال به دانشگاه مقصد

7

ميهماني دانشجويان از دانشگاه

درخواست فرم ميهماني

ارسال به دانشكده جهت اعلام نظر

8

ميهماني دانشجويان از دانشگاه ديگر به دانشگاه

درخواست فرم ميهماني

ارسال به دانشكده جهت اعلام نظر

9

تشكيل پرونده براي دانشجويان انتقالي

پوشه و فرمها‌ومدارك‌ثبت‌نامي

تكميل پرونده

10

صدور كارت دائم دانشجويي

ثبت نام دانشجو

صدور كارت

11

صدور كارت دانشجويي المثني

درخواست دانشجو

صدور كارت

12

كنترل پرونده دانشجويان جهت فارغ التحصيلي

پرونده دانشجو

پرونده بررسي شد

13

مراحل تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل

ورود برگ تسويه حساب

تائيد تكميل‌ مدارك‌ برگ تسويه حساب

14

انصراف دانشجويان

فرم انصراف دانشجو

اعلام به وزارت متبوع وپس از پاسخگويي تحويل مدرك

15

اخراج دانشجويان

فرم اخراج دانشجو

اعلام به وزارت متبوع وپس از پاسخگويي تحويل مدرك

16

ارسال پرونده دانشجويان انتقالي

پرونده دانشجو

ارسال پرونده به دانشگاه

17

درخواست اصل پيش دانشگاهي دانشجويان

فرم درخواست‌پيش‌د‌انشگاهي

ارسال به آموزش وپرورش

18

كنترل كارنامه محرمانه دانشجويان واعلام كمبود

كليه كارنامه محرمانه ارسالي از سازمان

كنترل شماره دانشجويي جهت درج در پرونده‌واعلام‌به‌سازمان سنجش

19

كنترل مدارك ثبت نامي دانشجويان كارت آزمون و اعلام كمبود

كليه مدارك‌ثبت‌نام‌دانشجويان

كنترل‌واعلام‌كمبودبه‌سازمان‌سنجش

20

كنترل تصوير قبولي ديپلم متوسطه درليست كامپيوتري وديپلم دانشجويان درصورت مغاير بودن اعلام به سازمان سنجش

كليه‌ليست‌كامپيوتري از سازمان و كنترل آن

اعلام به سازمان سنجش ومغايربودن آن به سازمان سنجش

21

تنظیم آمار دانشجويان ورودي هرسال به تفكيك رشته جنسيت و سهميه ....

ليست كامپيوتري سازمان

تنظيم ليست آمار

22

آماده نمودن ليست دانشجويان به تفكيك رشته و شماره دانشجويي‌واعلام دانشجويان مراجعه‌نكرده

ليست كامپيوتري به ماشين نويسي ودادن‌شماره‌دانشجويي

آماده نمودن ليست به تفكيك رشته و شماره دانشجويي

23

ثبت نام واعلام شرايط دانشجويان خارجي

آئين نامه دانشجويان خارجي

اعلام شرايط به دانشجويان خارجي

24

نقل و انتقالات دانشجويان ايراني از خارج ازكشور

نامه ارسالي از وزارت متبوع

مكاتبه نامه با دانشكده مربوطه

25

مكاتبات ميهماني دانشجويان دانشگاه آزاد جهت تكميل آمار زايماني

نامه دانشگاه آزاد

نامه به بيمارستانهاي تابعه

26

مكاتبات واحدهاي آموزشي مختلف جهت ميهمان شدن‌دانشجويان أدرآزمايشگاه‌هاي‌مختلف

نامه از واحدهاي مختلف

نامه به آزمايشگاه‌هاي مختلف (آب ، خاك ....)

27

بررسي آئين نامه آموزشي

آئين نامه آموزشي

بررسي آئين نامه آموزشي

28

آماردانشجويان‌شاغل‌به‌تحصيل درهرسال‌درآبانماه

ليست اسامي كليه دانشجويان

تنظيم آمار سالانه