رديف

عنوان فرآيند

ورودي

خروجي

1

اجراي افزايش ضريب 6/1 و 2/1  در احكام اعضاي محترم هيات علمي

بخشنامه ارسالي از وزارت  متبوع

صدور احكام

2

برگزاري جشنواره شهيد مطهري

نامه ارسالي از وزارت متبوع

برگزاري جشنواره

3

صدور احكام مربوط به بخشنامه هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع در خصوص اعضاي هيات علمي

بخشنامه ارسالي از وزارت  متبوع

صدور احكام

4

بررسی تخلفات اعضای هیات علمی

بخشنامه ارسالي از وزارت  متبوع

صدور احكام

5

مشخص شدن اساتيد برتر از سوي دانشكده هاي تابعه و تشويق انها از سوي اين معاونت

نامه ارسالي از مركز امور هيئت علمي

اساتيد برتر

6

فعاليت در بخش رفاهي مانند معرفي جهت اخذ وام ويژه اعضاي هيات علمي

بخشنامه رفاهي ارسالي  از وزارت متبوع

ارائه تسهيلات رفاهي

7

جذب اعضاي هيات علمي بصورت بورسيه

نامه ارسالي از مركز امور هيئت علمي

جذب بورسيه

8

برگزاري طرح معرفت

نامه ارسالي از وزارت متبوع

برگزاري طرح

9

بررسي مرخصي هاي اعضاي هيات علمي

درخواست مرخصي

اعلام مانده مرخصي

10

بررسی پرونده های ارتقاء مرتبه

بخشنامه ارسالي از وزارت  متبوع

صدور احكام

 

اجراي افزايش ضريب 2/1 در احكام اعضاي محترم هيات علمي

بخشنامه ارسالي از وزارت  متبوع

صدور احكام

2

اجراي افزايش ضريب در احكام دستياران و صدور حكم سالانه و ارتقاء سنواتي

مصوبه هيئت امناء

صدور احكام

4

بررسي و صدور احكام مامورين اموزشي جهت ارتقا به مدرك تحصيلي بالاتر

نامه ارسالي از مركز امور هيئت علمي

صدور احكام