فرم تقاضای عضویت هیات علمی

گام شماره 1
مشخصات همسر:
گام شماره 2
سوابق تحصیلات دانشگاهی: خواهشمند است عنوان دقیق واحدهای دانشگاهی را قید فرمائید.
سوابق تحصیلی
سوابق آموزشی:(چنانچه در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس دارید در جدول ذیل مرقوم فرمائید.) مستندات آپلود گردد.
سوابق آموزشی
گام شماره 3
سوابق پژوهشی: (مستندات آپلود گردد)
سوابق پژوهشی
سوابق اشتغال متقاضی:
سوابق اشتغال متقاضی
گام شماره 4
ارسال مدارک لازم: