قابل توجه داوطبان گرامی :

لطفا پس از تکمیل فرم پرسشنامه ، مدارک مورد نیاز قید شده در پرسشنامه به آدرس : سمنان -بلوار بسيج- ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان- معاونت آموزشي    كد پستي:99442-35147   تلفن :22-02333441021  داخلی 2154-2156  ارسال گردد 

 

فرم شماره (1) پرسشنامه مخصوص داوطلبان(  استخدام ، بورس ، خدمات قانونی ) هیات علمی 

فرمت woord فرم شماره یک پرسشنامه