فناوری اطلاعات سلامت 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهدی  کاهویی 

مدیریت اطلاعات بهداشتی 

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

CV

2

فرزانه  کرمانی  انفورماتیک پزشکی 

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

CV

3

شهربانو  پهلوانی نژاد مدیریت اطلاعات سلامت 

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

CV

4

ملیحه 

 صادقی 

مدیریت اطلاعات سلامت  

دانشکده پیراپزشکی 

 

first affiliation

CV