گروه آموزشی فیزیوتراپی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

فاطمه

احساني

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

2

عاطفه

امينيان فر

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

3

سيروس

تقي زاده دلخوش

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

4

عبدالحميد

حاجي حسني

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

5

سيد ضياء الدين

صفوي فرخي

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

6

الهام

فاطمي

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

7

رقيه

محمدي

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

8

رزيتا

هدايتي

فيزيوتراپي

دانشكده توانبخشي

 

first affiliation

cv

9 سیدرسول باقری

فيزيوتراپي

 دانشکده توانبخشی


مدیر گروه

first affiliation

cv