گروه آموزشی فیزیوتراپی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

فاطمه

احسانی

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

2

عاطفه

امینیان فر

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

مدیر گروه

first affiliation

cv

3

سیروس

تقی زاده دلخوش

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

4

عبدالحمید

حاجی حسنی

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

5

سید ضیاء الدین

صفوی فرخی

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

6

رزیتا

هدایتی

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

7

سیدرسول

باقری

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

8

پریسا

ارزانی

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv

9

لیلا

سیمرغ

فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی

 

first affiliation

cv