گروه آموزشی فیزیولوژی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مرتضی

جراحی

علوم اعصاب

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

2

علی

رشیدی پور

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

3

مهدی

زاهدی خراسانی

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

first affiliation

cv

4

کتایون

صداقت

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

5

حسین

میلادی گرجی

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

6

عباسعلی

وفائی

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv

7

عابدین

وکیلی

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

 

first affiliation

cv