گروه آموزشی مامائي

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهري

انصاري نياكي

مامايي

دانشكده پرستاري و مامایی

 

first affiliation

cv

2

فريده

ايزدي ثابت

آموزش مامائي

دانشكده پرستاري و مامایی

 

first affiliation

cv

3

شهرزاد

آقا عمو

زنان و زایمان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

first affiliation

  cv

4

 

الهام

 

صفاریه

زنان و زایمان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

first affiliation

cv