گروه آموزشی مامائی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهری

انصاری نیاکی

مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

مسئول بخش  

first affiliation

cv

2

فریده

ایزدی ثابت

آموزش مامائی

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

3

شهرزاد

آقا عمو

زنان و زایمان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

second affiliation

cv

4

الهام

صفاریه

زنان و زایمان

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

 

second affiliation

cv

5

ستاره 

همامی 

بهداشت باروری 

دانشکده علوم صنایع غذایی 

 

first affiliation

cv