مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست

ردیف

نام

نام خانوادگی

ر شته

واحد محل خدمت

وابستگی

مشاهدهcv  

 

1

حميد رضا

ناصحي نيا

مهندسي بهداشت محيط

دانشكده بهداشت مستقر در دامغان

second affiliation

cv

 

2

خليل اله

معينيان

بهداشت محيط

دانشكده بهداشت مستقر در  دامغان

 second affiliation

cv

 

3

روح اله 

رستمی دهجلالی

مهندسي بهداشت محيط

دانشكده بهداشت مستقر در دامغان

 second affiliation

cv

 

4

علیرضا

دهدشتی

بهداشت حرفه ای

دانشكده بهداشت مستقر در  دامغان

 second affiliation

cv

 

5

آیت

رحمانی

مهندسي بهداشت محيط

دانشكده بهداشت مستقر در  دامغان

 second affiliation

cv

 

6

طالب

عسكري پور

بهداشت حرفه اي

دانشكده بهداشت مستقر در دامغان

 second affiliation

cv

 

7

محمدرضا

قانع پور

بهداشت

دانشكده بهداشت مستقر در دامغان

second affiliation

cv