برنامه (( مرداد  ماه 1398 )) مرکز آموزش مهارتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31  
 
محل آزمون : بلوار بسیج - ستاد سابق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه