مدیر   آموزش و  تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 

دکتر  رزیتا  هدایتی 

استادیار گروه فیزیوتراپی
hedayatisemums.ac.ir

cv

تلفن تماس :   02333440225